Kişisel Verilerin Korunması | Medicadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni

Medicadent Sağlık Hizmetleri Tic.A.Ş (Kısaca “Medicadent”)   kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliği prensibine sadakatle uymaktadır. Veri sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu")  uyarınca ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmetlerimizin ifası için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydedecek, arşivleyecek, gerekli durumlarda yetkili 3. Kişiler/Kurumlar ile paylaşacak ve Kişisel Veri Kanunu'nda sayılan şekillerde işleyeceğiz. Bu nedenle karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyor ve açık rızanızı talep ediyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilkeler çerçevesinde işlenebilecektir:

Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız, geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta poliçesinde ve sigortacınızda olup bizlere ulaşan her türlü bilginiz, Genel Sağlık Sigorta medula numaranız, ses kaydınız, ile burada sayılmamakla beraber sizi tanımlayabilecek diğer tüm kimliğinizi belirlemeye yönelik kişisel verileriniz,  adresiniz, telefon numaranız, e- posta adresiniz ve varsa diğer iletişim verileriniz, Web sitesi ve mobil uygulamalarımızın kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve mobil uygulama üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verileriniz, imza sirküleriniz, sesli görüşme kayıtlarınız, e – posta, sosyal medya, whatSapp ve benzerleri ile diğer yollarla bizimle iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, banka hesap - IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; işyeri güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtları, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz; fotoğrafınız, dosyanızda bulunması amacıyla sunduğunuz dış kurum Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz hasılı hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen kişisel verileriniz toplanmaktadır. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve/veya zorunlu kıldığı şekilde, size verilen/verilecek hizmet çerçevesinde ve yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, hizmet ilişkisinde olduğumuz laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinden hizmet almak, hizmetlerimiz ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek, randevularınız  hakkında sizi haberdar edebilmek, kimlik doğrulama, faturalandırma, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi, her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, dijital ve fiziki veri güvenliğinin sağlanması ve KVKK’da öngörülen şekilde ve şartlara tabi olarak işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Tüzük, Yönetmelik,  Kanun Hükmünde Kararnameler gibi ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kamu sağlığının korunması, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimidir.

Kişisel verileriniz, Mevzuatın öngördüğü kurallar çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak meşru amaçlarla ve ölçülülük esaslarına uygun olarak işlenmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

KVKK’nın 6. Maddesi hükmü gereği kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.  Şirket olarak kişisel veriler bakımından “özel nitelikli verilerin işlenmemesi” temel prensibimizdir. Özel nitelikte kişisel verilerinizi KVKK. 6. Maddesinde belirtildiği prensipler dahilinde işlenmektedir.  Bu kapsamda kişisel verilerinizden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında olmak kaydıyla ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel veriler, KVKK’nun 5. Maddesi’ne uygun olarak Medicaden tarafından “kişisel veri”lerin işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuat belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen ilkelere uygun olarak kanunun  8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçları çerçevesinde hizmetlerimizin sunulması, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, iletişim bilgilerinizi hizmetlerimiz ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek, randevularınız  hakkında sizi haberdar edebilmek, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden haberdar edilmeniz,  sms veya elektronik ileti gönderilebilmek, sosyal medya hesaplarımızda sizi ve takipçilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak, hizmetlerimiz nedeniyle memnuniyetin ölçülmesi ve hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla;  SGK, T.C. Sağlık Bakanlığı, müdürlükler ve diğer birimler, yasanın izin verdiği çerçevede mahkemeler, emniyet müdürlükleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişilere, yasal gereklilikler, meşru menfaatlerin korunması amacıyla  işbirliği halinde olduğumuz avukatlar, mali müşavirler, danışmanlar, denetçiler de dâhil danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz yasal temsilci ve üçüncü kişilere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde poliçenizin bulunduğu sigorta şirketiniz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, teşhis ve tedavi için hizmet iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, adli vakaların varlığı halinde Adli Makamlara, kurumsal sms gönderi hizmeti aldığımız şirkete, sosyal medya yönetimi hizmeti aldığımız şirketlere, digital ve fiziki veri ve kişisel veri güvenliğinin sağlanabilmesi, güvenlik bakım hizmetlerinin alınabilmesi amacıyla bilişim şirketine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK.nun 11. Maddesi gereğince Şirketimize başvurarak;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Yasal koşulların oluşması koşuluyla kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde

Zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’ya uygun olarak, Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Veri Güvenliği

“ Medicadent şirketi ” olarak KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tüm kişisel verilerinizin şifreli erişimle yetkisiz girişi ve siber saldırıları engelleme başta olmak üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

ŞİRKERİMİZE MÜRACAAT  

Medicadent, kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelere uygun olarak korumaktadır. Kliniğimiz tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik anlamda güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir.  Kanun kapsamındaki talepleriniz www.medicadent.com web adresinde yer alan Başvuru Formu doldurularak  Caferağa Mah.Mühürdar Cad. No:69/A Kadıköy/İstanbul  adresine elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya medicadent@hs03.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Medicadent Smile