Kişisel Verilerin Korunması - Medicadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Bize Ulaşın

Online
Randevu

Medicadent
Smile

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni​Medicadent Sağlık Hizmetleri Tic.A.Ş

1.AMAÇ

İşbu politika Kişisel Verilerin Korunması hakkında olup; Medicadent Sağlık Hizmetleri Tic. Anonim Şirketi (Bundan böyle "Şirket" ya da "MEDİCADENT" olarak adlandırılacaktır) için önem arz ettiği gibi kanunen yapılması gerekenler kapsamında olduğundan oluşturulmuş ve amacı bu politika ile yönetilen; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz şirketlerin çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve bilgilendirilmesi oluşturmaktadır.

MEDİCADENT olarak, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde ilişki içinde olduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve KVKK'da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacı ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen düzenlemelere nasıl uyulacağına ilişkin temel ilkeler ve uyulacak yol haritası belirlenmekteyiz. Bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, müşteri adaylarımız, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek gerekli aydınlatma ve şeffaflığı sağlamaktayız.

2. KAPSAM

Bu Politika, MEDİCADENT ' nin ilgili düzenlemeye ihtiyaç duyulan tüm süreç ve işlemlerine uygulanır. MEDİCADENT çalışanlarını, çalışan adaylarını, aktif ve potansiyel müşterilerini, müşteri adaylarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bayilerini, MEDİCADENT ile ilişki içinde bulunan diğer tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

3. HUKUKİ MEVZUAT

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatları

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GENEL İLKELER

MEDİCADENT kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. İşlenen veriler KVKK uyarınca şu hususlara uyularak işlenebilir: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

MEDİCADENT tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak ancak belirli ve meşru amaçlar için muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, MEDİCADENT, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. MEDİCADENT kanun öngörmedikçe gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kanun'da sayılan istisnalar dışında, MEDİCADENT ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun'da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir. Bunlar: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. dır.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil eden özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise MEDİCADENT tarafından hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, özel nitelikte kişisel verilerde veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemek şartı yanında kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kuralına da uymak söz konusudur. Bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. KVKK'nın ilgili hükümleri doğrultusunda MEDİCADENT tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ancak kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenebilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası yoksa bu halde:

1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen istisnai hallerde,

2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

MEDİCADENT tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir:

 • İK operasyonları, Şirket içi operasyonları,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
 • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi, müşteri yönetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası,
 • Şirket İşyeri Güvenliği,
 • İşçi ve İş Sağlığı Güvenliği Korunması,
 • Satış sonrası hizmetlerinin ifası,
 • Teknik Servis Hizmetlerinin İcrası
 • Bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması, şirket faaliyetleri gerekleri nedeniyle faydalanılması.
 • Kimlik teyidi,
 • Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması, seyahat planlamalarının yapılabilmesi.
 • Çalışan adayları bakımından: Açık pozisyonlara uygunluğun değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi, planlanması.
 • Faaliyet alanı kapsamında yapılan, yarışma, organizasyon, fuar, çalışma ve diğer etkinliklerde elde edilen MEDİCADENT ve Çalışanlarına, standlarına ait görsel ve işitsel verilerin, işin geliştirilmesi ve paylaşılması amacına yönelik olarak yayınlanması
 • Bayi zincirinde Bayi işleyiş ve politikalarının uyumlu hale getirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • MEDİCADENT finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
 • Çalışanların makine ve ekipman kullanımlarının planlanması, icrası Satış işlemlerinin planlanması, icrası Tedarik İşlemlerinin planlanması, icrası Tahsilat işlemlerinin planlanması, icrası
 • Şirket internet, ortak ağ, bilgisayar kullanımlarının kanunlara uygun şekilde kullanımının planlanması icrası
 • MEDİCADENT fuar, faaliyet, sosyal projeler, ürün ve kurumsal tanıtımının planlanması, icrası

Sayılı amaçlar bilgilendirme amaçlı olup, MEDİCADENT nin gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başkaca eklenebilecekler yapılacak güncellemelerle duyurulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, MEDİCADENT nin ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında MEDİCADENT tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, MEDİCADENT tarafından resen yahut veri sahibinin talebi ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, kanunun buna cevaz vermesi şartıyla işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Fiziksel olarak yok etme, yazılımdan kalıcı olarak silme, maskeleme, veri türetme, toplulaştırma, veri karma, uzman tarafından silme vb.

MEDİCADENT , kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK'da düzenlenen şartlara uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, MEDİCADENT tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan aktarılamayacağı hallerde üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak veri sahibinin açık rızası olmaksızın Kişisel Verilerin aktarılabileceği haller KVKK' de şu şekilde düzenlenmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise, Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, Tıbbî teşhis, Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara ve kanunun belirlemelerine ayrıca uyulmaktadır.

5.5 KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz Kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde ise, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da MEDİCADENT tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, MEDİCADENT ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir ve kurulun izni bulunması gerekecektir.

Kanun' da açıkça belirtildiği üzere, Kişisel veriler, Kanun' un 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile Kanun' un 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye'nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

MEDİCADENT Kanun' un sayılan hükmüne yurt dışı aktarımında uyacak gerekli prosedürlerin işletilmesini sağlayacaktır.

MEDİCADENT 'İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK'nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır: Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK'nın 11. Maddesinde sayılan haklar.

MEDİCADENT, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, MEDİCADENT' nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Bu beyanlarda verilerin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, toplama yöntemi ve veri sahibinin hakları yer almaktadır.

MEDİCADENT aydınlatma sorumluluğunu, rızanın alınmasına uygun düşen, kanuna uygun bütün yöntemlerle yerine getirebilir.

KVKK'nın 5/2. maddesinde kişisel verinin hukuka uygun işlenmesinin mümkün kılan istisnalar düzenlenmiştir. MEDİCADENT bu doğrultuda açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan (istisnalar) birinin varlığı durumunda da kişisel verileri işleyebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

MEDİCADENT 'in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MEDİCADENT ' nin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

MEDİCADENT tarafından KVKK'nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli bilgilendirmeler ve önlemler alınmıştır. Böyle bir talebin gelmesi halinde gereği Kanunlara uygun şekilde yerine getirilecektir. Bahse konu haklar şunlardır: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Kişisel Veri Hakkı Sahipleri belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilir.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

 1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarası eğer değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası.
 3. Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 5. Başvuru sahibinin, talep konusu.
 6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

İlgili kişinin kullanabileceği başvuru yöntemleri;

 1. Başvuru sahibi, Caferağa Mah.Mühürdar Cad. No:69/A Kadıköy/İstanbul TÜRKİYE şirket adresine başvuru talebini KVKK 13 uyarınca yukarıdaki açıklamaları içerir şekilde doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Şirket Adresine tebligat çekebilir tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ibaresi eklenmelidir.
 3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta kadikoy@medicadent.com adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep notu ile başvuru yapabilir.

MEDİCADENT , ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır. MEDİCADENT talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, MEDİCADENT tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, MEDİCADENT tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir

Bununla beraber, KVKK'nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK'nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda uygulama alanı bulmayacaktır:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma

veya kovuşturması için gerekli olması, Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

MEDİCADENT, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK'nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır: Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

MEDİCADENT ' nin bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

 • İdari Tedbirler

MEDİCADENT, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla verilerin işlenmesinden ve saklanmasından sorumlu ve çalışanlarının Kanun Hakkında gerekli bilgiye sahip olmalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri aldırır. Bu amaçla görevlendirdiği birimin organizasyon yapısını, kimlerden oluşacağını ve çalışma sistemini belirler. Şirket Avukatı ve Hukuk Biriminin süreç hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmasını sağlar. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, MEDİCADENT, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar, sözleşmelere ekleyeceği hükümler, taahhüt sözleşmeleri ile veri güvenliğini sağlar. Prosedürlerin bu sayılan şekilde yerine getirildiğinin takibi için gerekli görevlendirmeleri yapar. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir, aldırtır. Çalışanlarının evrak kayıt ve diğer işlemlerini usulüne uygun hazırlatır, saklanmasını sağlar. Bu işlerin yürütülmesi için personel görevlendirmesi yaparak bu konuda çalışacak komiteyi ve görev alanlarını oluşturur.

 • Teknik Tedbirler

MEDİCADENT Veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir. Bu kapsamda gerekli iç kontrolleri, risk analizleri yapar.

Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili ne yapılması gerekiyorsa tamamlatılmasını, yapılması gereken tüm işlemlerin yerinde ve tam olmasını sağlar. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların, kişisel verilere ulaşabileceklerin, kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Kullanılan teknik programların kişisel verilerin korunmasına sahip olmasını sağlar.

7. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

MEDİCADENT tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK'da öngörülen ve iş bu Politika'da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır

Görüntü kaydı alınan yere girişlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Mahremiyetin gerektirdiği alanlarda görüntü kesinlikle alınmamaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında MEDİCADENT tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

8. MEDİCADENT 'İN ZİYARETÇİLERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

Şirketimiz tarafından işyerlerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda MEDİCADENT çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan ve de sınırlı sayıda eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt eden kişilerle paylaşmaktadır.

9. MEDİCADENT 'İN GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve belirtilen amaçlarla, MEDİCADENT binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

10. İŞ ORTAKLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

MEDİCADENT bayiler, distribütörler gibi iş ortakları ile kurmuş olduğu ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında, iş ortakların çalışanlarına ilişkin kişisel verileri işin yerine getirilmesi için zorunlu olması ya da işbu Politika'da belirtilen amaçlar ile ticari işleyişin sağlanabilmesi, insan kaynakları amaç ve politikalarının yerine getirilebilmesi, karşılıklı çalışmanın hukuki ve ticari güvenliğinin yerine getirilmesi amacıyla işleyebilmektedir.

11. MEDİCADENT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ORGANİZASYONEL YAPILANMA

MEDİCADENT bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, üst yönetim tarafından uyum için belirlenen aksiyonların yerine getirilmesinden sorumlu Kişisel Verilerin Korunması Komitesi görevlendirilecektir.

Sonradan alınacak idari kararla değiştirilebilecek olmak üzere, Komitenin yönetim kuruluna yazılı olarak raporlama yapmak, şirketin idari ve teknik açıdan KVKK mevzuatına uygun davranmasını sağlayabilmek, veri güvenliğinin sağlanması ve KVKK mevzuatı çerçevesinde alınması gereken her türlü tedbir ve yapılması gerekenleri önermek, yapılması gereken denetimlerin yapılmasını sağlamak, yapmak ve Fabrika Müdürü'ne bağlı çalışmak, tüm alışma süreçlerinden üst yönetimi yazılı raporlama yaparak bilgilendirmek üzere idari şekilde görevlendirme yapılmasına bu kişilerin sonradan

değiştirilebilecek ve eklemeler yapılabilecek olmak üzere İnsan Kaynakları ve IT Departmanı sorumlularından oluşmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Komite tarafından aşağıda sayılı husus başta olmak üzere bunlarla sınırlı olmamak şartıyla KVKK mevzuatının gerektirdiği bütün önlemler alınmak üzere, şirketin yapması gerekenler yerine getirilmelidir:

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,

Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,

Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,

Çalışanların kişisel verilerin korunması ve Şirket politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,

Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,

Alınması gereken onay, üçüncü kişilerden taahhüt vs. ilgili prosedürleri yerine getirilmesini sağlamak,

Şirketin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için şirket içinde gerekli düzenlemelerde bulunmak, Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,

Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek

Yapılması gereken başvuruları düzenlemeleri önermek, uygulamak.

Yapılması gereken denetimlerin yapılmasını sağlamak.

12. DAĞITIM

Politika, MEDİCADENT internet sitesinde ve Şirket merkezinde çeşitli iletişim araçları vasıtaları ile yayınlanarak, üçüncü taraflara ve Şirket çalışanlarına duyurulur.

13. ÇEREZLER

Web sitemizde çerez/bilgi blokları teknolojisini kullanıyoruz. Çerezler, web sitesinin bireyin bilgisayarında kayıt tutması amacıyla aktardığı bilgi parçacıklarıdır Web sitemizi açtığınızda, bilgisayarınıza çerez yerleştirebiliriz. Böylece siteyi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydetmeniz sağlanarak çevrim içi tecrübeniz gelişecektir. Çerezler, sizin hakkınızda herhangi bir kişisel bilgi toplamaz, bizim sizinle irtibata geçmemiz için herhangi bir kişisel bilgi iletmez, aynı zamanda bilgisayarınızdan herhangi bir bilgi de aktarmaz. Çerezi, sitemizde en çok ilginizi çeken bölümleri belirleyip size sayfamızda bunlardan daha fazla sunabilmek için kullanırız.

Geçici çerezler, sitemizi kaç kez ziyaret ettiğinizi belirlemek amacıyla kullanılıp web tarayıcınızdan çıktığınızda silinir. Kalıcı bir çerez ise, web tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza kaydedilip sayfaya girdiğinizde, siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi bildirmek amacıyla kullanılır.

Web tarayıcılarının çoğunda yer alan araç çubuğunun “yardım” bölümünde, web tarayıcınızın yeni çerezlerden nasıl korunabileceği, yeni bir çerez ile karşılaşıldığında web tarayıcınızın sizi nasıl uyarmasının sağlanabileceği ya da bütün çerezlerin nasıl engellenebileceği açıklanır. Çerezlerin MEDİCADENT’in Türkiye'nin web sitesindeki en yeni özelliklerden faydalanmanızı sağladığını ve bu nedenle çerezleri açık tutmanız gerektiğini unutmayınız.

14. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

İşbu Politika MEDİCADENT Hukuk Müşavirliği tarafından yeni çıkan tebliğ, ikincil mevzuat, kanuni düzenlemeler doğrultusunda gözden geçirilir ve güncellenir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

15. YÜRÜRLÜK

MEDİCADENT tarafından hazırlanan işbu Politika son yapılan güncellemeleri ile birlikte yenilenerek 01.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

16. TANIM VE KISALTMALAR

Metin içinde yer alan bazı tanımların açıklamaları ve kısaltmaları kanundaki ifadelerin bir yansıması şeklinde de kullanılmış ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kısaltma Tanım

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

Kanun'da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

Tebliğ

10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"

Kişisel Verilerin Korunması Gizlilik ve İmha Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni

Medicadent Sağlık Hizmetleri Tic.A.Ş (Kısaca “Medicadent”)   kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliği prensibine sadakatle uymaktadır. Veri sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu")  uyarınca ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmetlerimizin ifası için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydedecek, arşivleyecek, gerekli durumlarda yetkili 3. Kişiler/Kurumlar ile paylaşacak ve Kişisel Veri Kanunu'nda sayılan şekillerde işleyeceğiz. Bu nedenle karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyor ve açık rızanızı talep ediyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilkeler çerçevesinde işlenebilecektir:

Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız, geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta poliçesinde ve sigortacınızda olup bizlere ulaşan her türlü bilginiz, Genel Sağlık Sigorta medula numaranız, ses kaydınız, ile burada sayılmamakla beraber sizi tanımlayabilecek diğer tüm kimliğinizi belirlemeye yönelik kişisel verileriniz,  adresiniz, telefon numaranız, e- posta adresiniz ve varsa diğer iletişim verileriniz, Web sitesi ve mobil uygulamalarımızın kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve mobil uygulama üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verileriniz, imza sirküleriniz, sesli görüşme kayıtlarınız, e – posta, sosyal medya, whatSapp ve benzerleri ile diğer yollarla bizimle iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, banka hesap - IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; işyeri güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtları, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz; fotoğrafınız, dosyanızda bulunması amacıyla sunduğunuz dış kurum Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz hasılı hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen kişisel verileriniz toplanmaktadır. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve/veya zorunlu kıldığı şekilde, size verilen/verilecek hizmet çerçevesinde ve yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, hizmet ilişkisinde olduğumuz laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinden hizmet almak, hizmetlerimiz ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek, randevularınız  hakkında sizi haberdar edebilmek, kimlik doğrulama, faturalandırma, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi, her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, dijital ve fiziki veri güvenliğinin sağlanması ve KVKK’da öngörülen şekilde ve şartlara tabi olarak işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Tüzük, Yönetmelik,  Kanun Hükmünde Kararnameler gibi ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kamu sağlığının korunması, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimidir.

Kişisel verileriniz, Mevzuatın öngördüğü kurallar çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak meşru amaçlarla ve ölçülülük esaslarına uygun olarak işlenmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

KVKK’nın 6. Maddesi hükmü gereği kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.  Şirket olarak kişisel veriler bakımından “özel nitelikli verilerin işlenmemesi” temel prensibimizdir. Özel nitelikte kişisel verilerinizi KVKK. 6. Maddesinde belirtildiği prensipler dahilinde işlenmektedir.  Bu kapsamda kişisel verilerinizden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında olmak kaydıyla ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel veriler, KVKK’nun 5. Maddesi’ne uygun olarak Medicaden tarafından “kişisel veri”lerin işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuat belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen ilkelere uygun olarak kanunun  8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçları çerçevesinde hizmetlerimizin sunulması, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, iletişim bilgilerinizi hizmetlerimiz ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek, randevularınız  hakkında sizi haberdar edebilmek, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden haberdar edilmeniz,  sms veya elektronik ileti gönderilebilmek, sosyal medya hesaplarımızda sizi ve takipçilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak, hizmetlerimiz nedeniyle memnuniyetin ölçülmesi ve hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla;  SGK, T.C. Sağlık Bakanlığı, müdürlükler ve diğer birimler, yasanın izin verdiği çerçevede mahkemeler, emniyet müdürlükleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişilere, yasal gereklilikler, meşru menfaatlerin korunması amacıyla  işbirliği halinde olduğumuz avukatlar, mali müşavirler, danışmanlar, denetçiler de dâhil danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz yasal temsilci ve üçüncü kişilere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde poliçenizin bulunduğu sigorta şirketiniz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, teşhis ve tedavi için hizmet iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, adli vakaların varlığı halinde Adli Makamlara, kurumsal sms gönderi hizmeti aldığımız şirkete, sosyal medya yönetimi hizmeti aldığımız şirketlere, digital ve fiziki veri ve kişisel veri güvenliğinin sağlanabilmesi, güvenlik bakım hizmetlerinin alınabilmesi amacıyla bilişim şirketine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK.nun 11. Maddesi gereğince Şirketimize başvurarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Yasal koşulların oluşması koşuluyla kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde

Zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’ya uygun olarak, Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Veri Güvenliği

“ Medicadent şirketi ” olarak KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tüm kişisel verilerinizin şifreli erişimle yetkisiz girişi ve siber saldırıları engelleme başta olmak üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

ŞİRKETİMİZE MÜRACAAT  

Medicadent, kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelere uygun olarak korumaktadır. Kliniğimiz tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik anlamda güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir.  Kanun kapsamındaki talepleriniz www.medicadent.com web adresinde yer alan Başvuru Formu doldurularak  Caferağa Mah.Mühürdar Cad. No:69/A Kadıköy/İstanbul  adresine elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya medicadent@hs03.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Çerez Politikamız

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

MEDİCADENT SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

–       Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

–       Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

–       Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

–       Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. MEDİCADENT SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel  verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

·        Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

·        Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

·        Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.

·        Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

·        Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

·        Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

·        Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Çerez Politikası

Bu web sitesi istatistiksel çerezler kullanır, taramaya devam ederseniz kullanımlarını kabul etmiş olursunuz. Çerez politikamız ve gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.